Stadgar för Jockeyklubben

Stadgar för Jockeyklubben & Jockeyklubbens förtjänstmärke

Stadgar för Jockeyklubben (antagna vid allmänt sammanträde på Stockholms slott den 17 mars 1890; senast ändrade vid ordinarie sammanträde (årsmöte) på Ulfsunda slott den 13 maj 2017.)

 • § 1 Jockeyklubbens ändamål är att främja den ädla hästaveln och galoppsporten i Sverige.
 • § 2 Jockeyklubben skall bestå av högst 200 medlemmar. Därutöver må kallas hedersledamöter.
 • § 3 Medlem inväljs vid ordinarie sammanträde. Förslag till inval skall skriftligen, undertecknat av två medlemmar, vilka själva bör ha till-hört klubben i minst 5 år, tillställas sekretariatet senast den 1 mars. Inkomna förslag skall utvärderas och godkännas av styrelsen. De sålunda godkända förslagen skall senast sju dagar före sammanträdet utsändas till klubbens medlemmar. Inval sker genom sluten omröstning om det yrkas. För vinnande av medlemsskap krävs att minst tre fjärdedelar av röstberättigade närvarande medlemmar givit sitt bifall till förslaget om inval. Den som upphör vara medlem skall återställa klubbmärke till klubben. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen vid ordinarie sammanträde. Hedersledamot äger rösträtt vid klubbens sammanträden. Önskar medlem utträda ur Jockeyklubben, skall han göra anmälan därom hos styrelsen. Medlem, som utan giltig anledning underlåtit att erlägga årsavgift, upphör att vara medlem av klubben i och med utgången av det år för vilket avgift icke erlagts. Styrelsen äger utesluta medlem ur klubben. Härför krävs att styrelsen är fulltalig och ense om beslutet.
 • § 4 För Jockeyklubben skall finnas en styrelse bestående av ordförande och sex övriga ledamöter. Vid ordinarie sammanträde utses ordförande för en tid av 3 år. Övriga ledamöter utses för en tid av 2 år, dock så att hälften avgår vid varje ordinarie sammanträde. Avgående ordförande må omväljas högst en gång. Avgående ledamot må omväljas.
 • § 5 Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där klubbens sammanträden i regel skall hållas. Styrelsen kan besluta att gemensamt sammanträde hålles i Stockholm och Malmö.
 • § 6 Styrelsen konstituerar sig på sätt den finner lämpligt.
 • § 7 Styrelsen åligger att förvalta Jockeyklubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar. Styrelsen skall följa galoppsportens utveckling och vid klubbens sammanträden framlägga de förslag som finnes påkallade.
 • § 8 Till styrelsens ledamöter utgår icke arvode. För i anledning av uppdraget havda kostnader må utgå skälig ersätttning.
 • § 9 Styrelsens förvaltning och Jockeyklubbens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorerna och en suppleant för envar av dessa utses årligen vid ordinarie sammanträde.
 • § 10 Räkenskapsår skall vara kalenderår.
 • § 11 Senast den 1 mars skall föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka senast 15 dagar före ordinarie sammanträde till styrelsen skall avlämna revisionsberättelse.
 • § 12 Vid ordinarie sammanträde skall en valberedning utses. Densamma skall bestå av ordförande, två ledamöter och en suppleant, med hänsyn till lämplig geografisk spridning. Till ledamot av valberedningen kan endast utses person som varit medlem minst 5 år och ej är medlem av styrelsen. Valbered- ningen skall framlägga förslag till val enligt §4. Dess förslag skall bifogas kallelsen till ordinarie sammanträde.
 • § 13 Jockeyklubbens ordinarie sammanträde äger årligen rum på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock ej senare än den 30 juni, efter av styrelsen till varje medlem senast 40 dagar före sammanträdet utsänd skriftlig kallelse. Förslag och frågor, som medlem önskar förelägga ordinarie sammanträde, skall vara inlämnade till styrelsen senast 20 dagar före sammanträdet. Senast 7 dagar före sammanträdet skall inkomna förslag och frågor ävensom inom styrelsen väckta frågor, avsedda att behandlas vid sammanträdet, utsändas till klubbens medlemmar. Vid ordinarie sammanträde skall förekomma: 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 2. Upprättande och justering av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän. 4. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst. 5. Föredragning av styrelseberättelse och revisionsberättelse. 6. Fråga om fastställande av balansräkningen. 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen. 8. Fastställande av årsavgift. 9. Val enligt § 4. 10. Val enligt § 9. 11. Val enligt § 12. 12. Val enligt § 3. 13. Behandling av i rätt tid inkomna förslag samt av styrelsen väckta frågor.
 • § 14 Extra sammanträde utlyses när styrelsen så finner påkallat eller när minst tjugofem medlemmar skriftligen så påfordrar. Kallelse till extra sammanträde, vilken skall ange de ärenden som därvid skall förekomma, utfärdas i samma ordning som är föreskriven för kallelse till ordinarie sammanträde. Ärende, som ej angivits i kallelsen, får ej avgöras på sammanträdet.
 • § 15 För beslutsförhet vid Jockeyklubbens sammanträden fordras att minst femton (15) medlemmar är närvarande. Rösträtt får utövas endast av närvarande medlemmar. Beslut att vid ordinarie sammanträde behandla förslag som har samband med annan fråga men som inte särskilt utsänts till klubbens medlemmar enligt §13 stycke 1 eller 2 kräver två tredjedels majoritet.
 • § 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse till styrelsesammanträde skall jämte föredragningslista utsändas om möjligt senast sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är, där icke annat särskilt föreskrives, beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut å styrelsesammanträde är ej giltigt med mindre än att minst fyra ledamöter förenat sig därom.
 • § 17 Såsom styrelsens eller Jockeyklubbens beslut gäller, där ej i dessa stadgar föreskrivits särskild röstpluralitet, den mening om vilken vid sammanträde de flesta röstande förenat sig. Vid lika röstetal gäller, vid styrelsens sammanträden, den mening som biträdes av styrelsens ordförande, eller, vid Jockeyklubbens sammanträden, sammanträdets ordförande, dock att vid val avgörandet vid lika röstetal sker genom lottning.
 • § 18 Årsavgift och inträdesavgift fastställes vid ordinarie sammanträde. Hedersledamot och innehavare av Jockeyklubbens förtjänstmärke är befriade från erläggande av årsavgift.
 • § 19 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande sammanträden, av vilka minst ett ordinarie. Mellan dessa samman-träden skall förflyta en tid av minst 45 dagar.
 • § 20 Förslag om klubbens upplösning må framställas endast vid ordinarie sammanträde och beslut därom må fattas först vid sådant sammanträde påföljande år. För bifall till förslaget krävs tre fjärdedels majoritet av de röstande. I kallelsen till sammanträdet skall anges att beslut skall fattas i anledning av sådant förslag. Klubbens tillgångar skall vid upplösning disponeras för i §1 angivet ändamål på sätt varom sammanträdet skall särskilt besluta.

Uppdaterad 20190605

Bestämmelser för Jockeyklubbens förtjänstmärke

(fastställda den 19 januari 1939)

 • § 1 Förtjänstmärket är avsett att utgöra tecken på Jockeyklubbens erkänsla för befrämjandet i hög grad av vårt lands galoppsport eller dess fullblodsavel.
 • § 2 Förtjänstmärket kan endast tilldelas medlem av Jockeyklubben.
 • § 3 Jockeyklubbens styrelse fattar beslut angående tilldelande av förtjänstmärket. Överlämnandet av märket sker i regel vid ordinarie sammanträde.
 • § 4 Förtjänstmärket utgörs av ett klubbmärke utfört i förgyllt silver och omgivet av en lagerkrans. Namn på den som tilldelats märket samt datum för tilldelandet ingraveras på märkets baksida.
bakertilly JK
Rulla till toppen